Rhwydwaith Cefnffyrdd De Cymru

Galluogi rhwydwaith ffibr agored o safon rhyngwladol ar draws y rhanbarth

Yn 2020 enillodd Net Support UK y cytundeb cyntaf o’i fath yn y DU – cytundeb gan Lywodraeth Cymru i weithredu fel deilydd ar gonsesiwn Rhwydwaith Cefnffyrdd De Cymru. Mae’r cytundeb yn ein galluogi i adeiladu rhwydwaith ffibr llawn, gyda mynediad agored, ar draws y rhanbarth.

Gan ganolbwyntio i ddechrau ar y rhan o’r rhwydwaith sydd yn Ne Ddwyrain Cymru byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i alluogi’r rhwydwaith ffibr ar hyd yr M48 (Cyffyrdd 1, 2 i 23A); yr M4 (22, 23A i 33); yr A449; yr A40 a’r A4232 i Groes Cwrlwys cyn gynted ag sy’n bosibl. Ein hamcan yn y pendraw yw i gynnig datrysiad ffibr wedi’i rwydweithio cynaliadwy 620km gan ddechrau wrth Bont Hafren yn y dwyrain, draw i Hwlffordd yng Ngorllewin Cymru ac i fyny i Flaenau’r Cymoedd. 

Mae’r priffyrdd hyn (M4, M48, A40, A449, A465, A470 a’r A4042) yn rhoi cyfle i gysylltu ardaloedd dinesig a gwledig a’u cysylltu hwythau â gweddill yr economi ddigidol trwy ffibr cyflym iawn a gwell darpariaeth symudol, ac ysgogi gwasanaethau mwy cystadleuol – gan droi’r ffaith fod gan rai cymunedau gyswllt gwael yn hen hanes.  

Rydyn ni’n byw ac yn gweithio mewn cyfnod sy’n dibynnu ar ein gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd ac mae cyflymder a dibynadwyedd y gwasasanaeth yn gallu golygu’r gwahaniaeth rhwng llwyddo a methu. Er mwyn i’r rhanbarth ddatblygu’n llwyddiannus fel arweinydd digidol, mae angen gwe-gysylltiadau ffibr a band llydan ffibr llawn ar yr ardal sy’n:

 • Helpu busnesau i ddechrau a thyfu
 • Helpu cyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau effeithlon a chost-effeithiol arlein

 • Galluogi’n dinasyddion i deimlo eu bod wedi eu cyd-gysylltu a’u cynnwys o safbwynt eu rhwydwaith lleol a’u cyswllt gyda gweddill y byd

 • Dechrau gydag asgwrn cefn ffibr sy’n hygyrch, fforddiadwy a dibynadwy.

Rhwydwaith Cefnffyrdd De Cymru: Buddion i Gymru

 • Mae’r rhwydwaith anibynnol 620km yn rhedeg trwy holl brif drefi a dinasoedd de Cymru, gan basio poblogaeth o oddeuty 1.6 miliwn.
 • Mae’r gallu i ddarparu gwasanaeth gwydn i gwsmeriaid canolfannau data wedi cael ei gyfyngu hyd yma i ardal de Cymru. Mae Rhwydwaith Cyffyrdd De Cymru nid yn unig yn cysylltu’r trefi a’r dinasoedd mawr, ond hefyd yn cyd-gydylltu gyda LINX Cymru (Cardiff IX yn flaenorol) a’r Ganolfan Ddata NGD yng Nghasnewydd (Canolfan Ddata fwyaf Ewrop) ac yn cynnig capasiti eang iawn.
 • Mae Rhwydwaith Cefnffyrdd De Cymru yn helpu gwireddu’r cam nesaf o ran isadeiledd digidol y rhanbarth. Er mwyn llwyddo, mae’r economi ddigidol yn dibynnu ar gyflymderau gigabit, band llydan ffibr llawn, ac argaeledd 5G gyda’r capasiti ar gyfer anghenion heddiw, ac yfory. Mae’r weledigaeth Terabit ar gyfer Cymru yma!
 • Rydyn ni’n dymuno helpu awdurdodau lleol i hyrwyddo’r agenda ddigidol a gwneud Cymru’n arweinydd o safbwynt darparu profiad arlein gwych i’w dinasyddion – ac yn lle amlwg i ddechrau a thyfu busnes.
 • Mae Rhwydwaith Cefnffyrdd De Cymru yn darparu gwytnwch, capasiti a hyblygrwydd. Mae ffibr tywyll yn ddrws i nifer o Bwyntiau Presenoldeb / PoPs yn Ne Cymru yn cynnwys LINX Cymru, canolfannau data a chyfnewidfannau BT.

Y partneriaid sy’n cyfrannu at Rwydwaith Cyffyrdd De Cymru

Matt Chilcott South Wales Trunk Road Projects Lead

Matt Chilcott – Arweinydd Datblygu Prosiectau

Mae Matt Chilcott yn arwain ar ddefnydd masnachol o’r Rhwydwaith Agored y Cefnffyrdd. Os ydych chi’n gludwr Telethrebu, yn Weithredwr Rhwydwaith Symudol neu’n Ddarparwr Gwasanaethau Rhwydwaith sy’n chwilio am wasanaethau ffibr ac ôl-drosglwyddo gwydn yn Ne Cymru cysylltwch â Matt heddiw.

Matt Cyswllt

07519 070 834

Cysylltwch â

  Enw (gofynnol)

  Enw busnes (gofynnol)

  Teitl Swydd

  Rhif Cyswllt (gofynnol)

  Cyfeiriad Ebost (gofynnol)

  Neges

  Amdanoch chi (gofynnol)

  Gwlad (gofynnol) **Nodwch mai dim ond yn y DU rydym yn darparu gwasanaethau

  * Meusydd gofynnol

  Cliciwch yma i weld ein Rhybudd Preifatrwydd llawn